निविदा

Tender     No.
Header
Description
From Date
To Date
From Time
To Time
Action
 017

श्री तुळजाभवानी सैनिकी माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय तुळजापूर करिता शैक्षणिक वर्ष 2023 24 मध्ये विद्यालया करिता कलर प्रिंटर खरेदी करावयाचे आहे. कलर प्रिंटर खरेदी करिता  खालील तपशिला प्रमाणे दरपत्रक मागविण्यात येत आहे.

 

श्री तुळजाभवानी सैनिकी माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय तुळजापूर करिता शैक्षणिक वर्ष 2023 24 मध्ये विद्यालया करिता कलर प्रिंटर खरेदी करावयाचे आहे. कलर प्रिंटर खरेदी करिता  खालील तपशिला प्रमाणे दरपत्रक मागविण्यात येत आहे.

16/03/202423/03/2024 9.00 am6.00 pm

Download   Color Printer Epson t

1

Tender No.
Header
Description
From Date
To Date
From Time
To Time
Action
016श्री तुळजाभवानी सैनिकी माध्यमे व उच्च माध्यमिक विद्यालय तुळजापूर मधील वस्तीग्रह विभागातील विद्यार्थ्यांना पाणीपुरवठा करण्याकरिता टँकरची मागणी करावयाची आहे त्याकरिता सीलबंद दरपत्रके मागण्यात येत आहेत श्री तुळजाभवानी सैनिकी माध्यमे व उच्च माध्यमिक विद्यालय तुळजापूर मधील वस्तीग्रह विभागातील विद्यार्थ्यांना पाणीपुरवठा करण्याकरिता टँकरची मागणी करावयाची आहे त्याकरिता सीलबंद दरपत्रके मागण्यात येत आहेत 29/01/2024 04/02/202410:0017:00

 Download Nivida Jan 28th 2024 Water Tanker requirement 

017श्री तुळजाभवानी सैनिके माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयातील अटल लॅबचे रंगकाम खराबयाचे आहे त्याकरिता सीलबंद दरपत्रके मागण्यात येत आहेश्री तुळजाभवानी सैनिके माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयातील अटल लॅबचे रंगकाम खराबयाचे आहे त्याकरिता सीलबंद दरपत्रके मागण्यात येत आहे29/01/2024 04/02/202410:0017:00
 

 Download  Nivida Jan 28th 2024 ATL Lab

018विद्यार्थ्यांच्या खराब झालेल्या गाद्या दुरुस्त करून घ्यावयाचे आहे त्याकरिता सीलबंद दरपत्रक मागण्यात येत आहे
विद्यार्थ्यांच्या खराब झालेल्या गाद्या दुरुस्त करून घ्यावयाचे आहे त्याकरिता सीलबंद दरपत्रक मागण्यात येत आहे29/01/2024 04/02/202410:0017.00
 

 Download  Nivida Jan 28th 2024 Cot Cushan

019श्री तुळजाभवानी सैनिकी विद्यालयातील ड्युअल डेस्क खराब झालेले आहे त्याकरिता सीलबंद दरपत्रक मागविण्यात येत आहेत.श्री तुळजाभवानी सैनिकी विद्यालयातील ड्युअल डेस्क खराब झालेले आहे त्याकरिता सीलबंद दरपत्रक मागविण्यात येत आहेत.29/01/2024 04/02/202410:0017:00Download  Nivida Jan 28th 2024 Dual Desk
 
020                            श्री तुळजाभवानी सानिकी विद्यालयाच्या मैदानावर विद्यार्थ्यांना क्रीडा स्पर्धेच्या सरावा करिता मैदानावरती लाल मातीची आवश्यकता आहे लाल माती खरेदी करणे करिता सीलबंद दर पत्रक मागण्यात येत आहे.श्री तुळजाभवानी सानिकी विद्यालयाच्या मैदानावर विद्यार्थ्यांना क्रीडा स्पर्धेच्या सरावा करिता मैदानावरती लाल मातीची आवश्यकता आहे लाल माती खरेदी करणे करिता सीलबंद दर पत्रक मागण्यात येत आहे.              15/11/2022                  21/11/2022            10:00                    17:00                Download Nivida Jan 28th 2024 Red Soil
021श्री तुळजाभवानी समिती विद्यालया करिता शैक्षणिक वर्ष 2023 24 मध्ये विद्यालया करिता स्वतंत्र विद्युत जोडणी करणे करिता विद्युत साहित्य खरेदी करिता दर पत्रक मागविण्यात येत आहेत. श्री तुळजाभवानी समिती विद्यालया करिता शैक्षणिक वर्ष 2023 24 मध्ये विद्यालया करिता स्वतंत्र विद्युत जोडणी करणे करिता विद्युत साहित्य खरेदी करिता दर पत्रक मागविण्यात येत आहेत.15/11/202221/11/202210:0017:00 Download Nivida Jan 28th 2024 Electrical Connection
        
Tender No.
Header
Description
From Date
To Date
From Time
To Time
Action
009श्री तुळजाभवानी समाज माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय तुळजापूर येथील वसतिगृहात विद्यार्थ्यांना आणि कामात कमी पडत असल्याने टँकरची मागणी करावयाची आहे त्याकरिता सीलबंद दरपत्रके मागविण्यात येत आहेतश्री तुळजाभवानी समाज माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय तुळजापूर येथील वसतिगृहात विद्यार्थ्यांना आणि कामात कमी पडत असल्याने टँकरची मागणी करावयाची आहे त्याकरिता सीलबंद दरपत्रके मागविण्यात येत आहे02/12/202309/12/202310:0017:00Download  Water Tanker Requirement
010श्री तुळजाभवानी सैनिकी माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयातील मेस विभागातील गॅस पाईप लाईन फिटिंग करावयाचे आहे त्याकरिता सीलबंदर पत्रके मागविण्यात येत आहेत श्री तुळजाभवानी सैनिकी माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयातील मेस विभागातील गॅस पाईप लाईन फिटिंग करावयाचे आहे त्याकरिता सीलबंदर पत्रके मागविण्यात येत आहेत
02/12/2023
09/12/202310:0017:00Download Gas Pipe Line Fitting
011श्री तुळजाभवानी सैनिके माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय आतील अटल लॅब चे रंगकाम करावयाचे आहे त्याकरिता सीलबंद दरपत्रके मागविण्यात येत आहेत श्री तुळजाभवानी सैनिके माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय आतील अटल लॅब चे रंकाम करावयाचे आहे त्याकरिता सीलबंद दरपत्रके मागविण्यात येत आहेत02/12/202309/12/202310:0017:00Download Atal Lab Coloring
012श्री तुळजाभवानी मंदिर संस्थान तुळजापूर संचलित श्री तुळजाभवानी सैनिक विद्यालय येथे वर्ग खोल्यांमध्ये ग्रीन व्हाईट बोर्ड खरेदी करावयाचे आहे त्याकरिता सीलबंद दरपत्रके मागविण्यात येत आहेत    श्री तुळजाभवानी मंदिर संस्थान तुळजापूर संचलित श्री तुळजाभवानी सैनिक विद्यालय येथे वर्ग खोल्यांमध्ये ग्रीन व्हाईट बोर्ड खरेदी करावयाचे आहे त्याकरिता सीलबंद दरपत्रके मागविण्यात येत आहेत02/12/202309/12/202310:0017:00Download  Green/Whiteboard Requirement.
                      013 श्री तुळजाभवानी सैनिकी माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय तुळजापूर येथील वस्तीगृहातील विद्यार्थ्यांच्या खराब झालेल्या गाद्या दुरुस्त करून घ्यावयाचे आहेत त्याकरिता सीलबंद दर पत्रक मागविण्यात येत आहेतश्री तुळजाभवानी सैनिकी माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय तुळजापूर येथील वस्तीगृहातील विद्यार्थ्यांच्या खराब झालेल्या गाद्या दुरुस्त करून घ्यावयाचे आहेत त्याकरिता सीलबंद दर पत्रक मागविण्यात येत आहेत02/12/202309/12/202310:0017:00Download गाद्या दुरुस्ती
 
       
014श्री तुळजाभवानी मंदिर संस्थान तुळजापूर संचालित श्री तुळजाभवानी सैनिक विद्यालयातील ड्युअल डेस्क
खराब झाल्याने खालील तपशील अनुसार डेस्कच्या
फळ्या बसविणे आहेत त्याकरिता सीलबंद दरपत्रक मागविण्यात येत आहेत
श्री तुळजाभवानी मंदिर संस्थान तुळजापूर संचालित श्री तुळजाभवानी सैनिक विद्यालयातील ड्युअल डेस्क
खराब झाल्याने खालील तपशील अनुसार डेस्कच्या
फळ्या बसविणे आहेत त्याकरिता सीलबंद दरपत्रक मागविण्यात येत आहेत
04/12/202311/12/202310:0017:00Download  Dual desk Repair

Tender     No.
Header
Description
From Date
To Date
From Time
To Time
Action
 008

श्री तुळजाभवानी मंदिर संस्थान, तुळजापूर संचलित श्री तुळजाभवानी सैनिकी विद्यालयाच्या मैदानावर विद्यार्थ्याना क्रीडा स्पर्धेच्या सरावाकरीता मैदानावरती लाल मातीची आवश्यकता आहे. लाल माती खरेदी करणे करीता सिलबंद दरपत्रक मागविण्यात येत आहेत

श्री तुळजाभवानी मंदिर संस्थान, तुळजापूर संचलित श्री तुळजाभवानी सैनिकी विद्यालयाच्या मैदानावर विद्यार्थ्याना क्रीडा स्पर्धेच्या सरावाकरीता मैदानावरती लाल मातीची आवश्यकता आहे. लाल माती खरेदी करणे करीता सिलबंद दरपत्रक मागविण्यात येत आहेत

23/11/2023 30/11/2023  9.00 am 6.00 pm

Download Red Soil Requirement( लाल मातीची आवश्यकता)  

1

Tender     No.
Header
Description
From Date
To Date
From Time
To Time
Action
 008

श्री तुळजाभवानी मंदिर संस्थान, तुळजापूर संचलित श्री तुळजाभवानी सैनिकी विद्यालयाच्या मैदानावर विद्यार्थ्याना क्रीडा स्पर्धेच्या सरावाकरीता मैदानावरती लाल मातीची आवश्यकता आहे. लाल माती खरेदी करणे करीता सिलबंद दरपत्रक मागविण्यात येत आहेत

श्री तुळजाभवानी मंदिर संस्थान, तुळजापूर संचलित श्री तुळजाभवानी सैनिकी विद्यालयाच्या मैदानावर विद्यार्थ्याना क्रीडा स्पर्धेच्या सरावाकरीता मैदानावरती लाल मातीची आवश्यकता आहे. लाल माती खरेदी करणे करीता सिलबंद दरपत्रक मागविण्यात येत आहेत

23/11/2023 30/11/2023  9.00 am 6.00 pm

Download Red Soil Requirement( लाल मातीची आवश्यकता)  

1

Tender     No.
Header
Description
From Date
To Date
From Time
To Time
Action
 015

श्री तुळजाभवानी सैनिकी माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय तुळजापूर करिता शैक्षणिक वर्ष 2023 24 मध्ये विद्यालया करिता स्वतंत्र विद्युत जोडणी करणे करिता विद्युत साहित्य खरेदी करावयाचे आहे विद्युत साहित्य खरेदी करिता खालील तपशिला प्रमाणे दरपत्रक मागविण्यात येत आहे.

श्री तुळजाभवानी सैनिकी माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय तुळजापूर करिता शैक्षणिक वर्ष 2023 24 मध्ये विद्यालया करिता स्वतंत्र विद्युत जोडणी करणे करिता विद्युत साहित्य खरेदी करावयाचे आहे विद्युत साहित्य खरेदी करिता खालील तपशिला प्रमाणे दरपत्रक मागविण्यात येत आहे. 

21/12/202327/12/2023 9.00 am6.00 pm

Download   Electrical Equipment Requirement

1

Tender No.
Header
Description
From Date
To Date
From Time
To Time
Action
001श्री तुळजाभवानी मंदिर संस्थान, तुळजापूर संचलित श्री तुळजाभवानी विद्यालय, तुळजापूर करिता षै. वर्श 2023-24 करीता  फिनेल व अॅसीड व इतर साहित्य खरेदी करणेकरीता इच्छुक पुरवठाधारकाकडून सिलबंद दरपत्रक मागविण्यात येत आहेत.श्री तुळजाभवानी मंदिर संस्थान, तुळजापूर संचलित श्री तुळजाभवानी विद्यालय, तुळजापूर करिता षै. वर्श 2023-24 करीता  फिनेल व अॅसीड व इतर साहित्य खरेदी करणेकरीता इच्छुक पुरवठाधारकाकडून सिलबंद दरपत्रक मागविण्यात येत आहेत.13/07/202320/07/202310:0017:00Download CIRCULAR FOR Phenyl,Acid and Other products
002श्री तुळजाभवानी सैनिकी माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय, तुळजापूर येथील शैक्षणिक वर्ष 2023-24 मध्ये विद्यालयांकरिता स्वतंत्र विद्युत जोडणी करणेकरीता विदुयत साहित्य खरेदी करणेसाठी इच्छुक पुरवठाधारकांकडून सीलबंद दरपत्रक मागविण्यात येत आहेत.श्री तुळजाभवानी सैनिकी माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय, तुळजापूर येथील शैक्षणिक वर्ष 2023-24 मध्ये विद्यालयांकरिता स्वतंत्र विद्युत जोडणी करणेकरीता विदुयत साहित्य खरेदी करणेसाठी इच्छुक पुरवठाधारकांकडून सीलबंद दरपत्रक मागविण्यात येत आहेत.13/07/202320/07/202310:0017:00Download CIRCULAR FOR ELECTRICAL ITEMS STBSVT 
003श्री तुळजाभवानी सैनिकी माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय, तुळजापूर येथील शैक्षणिक वर्ष 2023-24 साठी विद्यालयातील विद्यार्थ्यांना मटण,चिकन,व अंडी खरेदी करणे करिता इच्छुक पुरवठाधारकांकडून सीलबंद दरपत्रक मागविण्यात येत आहेत.श्री तुळजाभवानी सैनिकी माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय, तुळजापूर येथील शैक्षणिक वर्ष 2023-24 साठी विद्यालयातील विद्यार्थ्यांना मटण,चिकन,व अंडी खरेदी करणे करिता इच्छुक पुरवठाधारकांकडून सीलबंद दरपत्रक मागविण्यात येत आहेत.13/07/202320/07/202310:0017:00Download    CIRCULAR FOR MUTTON,CHICKEN AND EGGS
004श्री तुळजाभवानी सैनिकी माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय, तुळजापूर येथील शैक्षणिक वर्ष 2023-24 साठी विद्यालयातील विद्यार्थ्यांना बेकरी पदार्थ खरेदी करणे करिता इच्छुक पुरवठाधारकांकडून सीलबंद दरपत्रक मागविण्यात येत आहेत.श्री तुळजाभवानी सैनिकी माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय, तुळजापूर येथील शैक्षणिक वर्ष 2023-24 साठी विद्यालयातील विद्यार्थ्यांना बेकरी पदार्थ खरेदी करणे करिता इच्छुक पुरवठाधारकांकडून सीलबंद दरपत्रक मागविण्यात येत आहेत.13/07/202320/07/202310:0017:00Download CIRCULAR FOR BAKERY PRODUCTS STBSVT 

00

निविदा

Tender No.
Header
Description
From Date
To Date
From Time
To Time
Action
235CIRCULAR FOR MUTTON CHICKEN AND EGG FOR STBSVTCIRCULAR FOR MUTTON CHICKEN AND EGG FOR STBSVT15/11/202221/11/202210:0017:00Download CIRCULAR FOR MUTTON CHICKEN AND EGGS FOR STBSVT 14112022
236CIRCULAR FOR BAKERY ITEM FOR STBSVTCIRCULAR FOR BAKERY ITEM FOR STBSVT15/11/202221/11/202210:0017:00Download CIRCULAR FOR BAKERY ITEM FOR STBSVT 14112022
237CIRCULAR FOR SEPTIC TANK CLEANINGCIRCULAR FOR SEPTIC TANK CLEANING15/11/202221/11/202210:0017:00Download    CIRCULAR FOR SEPTIC TANK CLEANING 14112022
241CIRCULAR FOR QUOTATION FOR PLUMBING MATERIAL FOR STBSVTCIRCULAR FOR QUOTATION FOR PLUMBING MATERIAL FOR STBSVT15/11/202221/11/202210:0017:00Download CIRCULAR FOR PLUMBING MATERIAL FOR STBSVT 14112022
Tender No.
Header
Description
From Date
To Date
From Time
To Time
Action
235CIRCULAR FOR MUTTON CHICKEN AND EGG FOR STBSVTCIRCULAR FOR MUTTON CHICKEN AND EGG FOR STBSVT15/11/202221/11/202210:0017:00Download CIRCULAR FOR MUTTON CHICKEN AND EGGS FOR STBSVT 14112022
236CIRCULAR FOR BAKERY ITEM FOR STBSVTCIRCULAR FOR BAKERY ITEM FOR STBSVT15/11/202221/11/202210:0017:00Download CIRCULAR FOR BAKERY ITEM FOR STBSVT 14112022
237CIRCULAR FOR SEPTIC TANK CLEANINGCIRCULAR FOR SEPTIC TANK CLEANING15/11/202221/11/202210:0017:00Download    CIRCULAR FOR SEPTIC TANK CLEANING 14112022
241CIRCULAR FOR QUOTATION FOR PLUMBING MATERIAL FOR STBSVTCIRCULAR FOR QUOTATION FOR PLUMBING MATERIAL FOR STBSVT15/11/202221/11/202210:0017:00Download CIRCULAR FOR PLUMBING MATERIAL FOR STBSVT 14112022
X